Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2007

Ny styrelse vald

På årsmötet igår kväll valdes ny styrelse:

Ordförande: Dick Erixon (nyval)
Vice ordf: Mats Lönnerblad
Ledamot: Margareta Hedelius
Ledamot: Lennart Hane
Ledamot: Thomas Persson
Ledamot: Staffan Åkerlund (nyval)
Ledamot: Sture Åström (nyval)

Se mer på organisationens hemsida.

Read Full Post »

Inför årsmötet i morgon har jag gjort en Libris-sökning i boksystemet som sköts av Kungl. Biblioteket och innehåller alla utgivningar i modern tid. Det här ska ses som en del i dokumentationen av Petréns arbete.petren001

 

 

BÖCKER OM GUSTAF PETRÉN

1. Våra rättigheter V – Rättighetsperspektiv till minne av Gustaf Petrén
med Hans-Gunnar Axberger, Fredrik Sterzel, Hans Zetterberg mfl (Rättsfonden 2007) 

2. Medborgaren och rättsstaten : artiklar och uppsatser / Gustaf Petrén i urval
av Paul-Anders Paulson ; förord: Andres Küng (Timbro, 1991) 

3. Gustaf Petrén : minnesseminarieskrift den 30 september 1992
av Eva Gustavsson, red. (Medborgarrättsrörelsen) 

4. Gustaf Petrén : minnesseminarieskrift den 3 juni 1991
av Eva Gustavsson, red. (Medborgarrättsrörelsen) 

5. Skrifter tillägnade Gustaf Petrén
med Fredrik Sterzel mfl (Rättsfonden 1984) 


BÖCKER AV GUSTAF PETRÉN

1. Rättsstatens förfall : en skrift
av Gustaf Petrén  (Medborgarrättsrörelsen, 1990) 

2. Medborgarrätt : en skrift
av Gustaf Petrén  (Medborgarrättsrörelsen, 1990) 

3. Indirect public administration in fourteen countries
med Gustaf Petrén (Åbo akademi, 1988 ) 

4. Pakistan : human rights after martial law : report of a mission
av Gustaf Petrén (Internat Commission of Jurists, 1987) 

5. Marknadsekonomins rättsliga grundvalar
av Gustaf Petrén, red, Johan Myhrman, Stig Strömholm (Timbro, 1987) 

6. Arbetsmiljölagstiftningen : en statsrättslig studie
av Gustaf Petrén (Liber, 1985) 

7. Bostadsanvisningslagen och de enskilda
av Gustaf Petrén (Bostadspolitiska institutets skriftserie, 1981) 

8. Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar, 12:e upplagan,
av Gustaf Petrén och Hans Ragnemalm (Liber, 1980) 

9. Fondernas plats i den svenska rättsordningen
av Gustaf Petrén (SAF 1979) 

10. Efterforskningsverksamheten : utredning av en efterforskningsbyrå för krigsfångar och civilinternerade (EKC)
av Gustaf Petrén (Liber/Inst f offentlig o internat rätt, 1978 )
 

11. Tryckfrihetslagstiftningen : kortfattad vägledning, 6:e upplagan,
av Gustaf Petrén (Tidningsutgivareföreningen, 1978 ) 

12. Nordisk rättsgemenskap och nordiskt lagstiftningssamarbete, 3:e upplagen,
av Gustaf Petrén (Nordens oplysningsskrifter, 1969) 

13. Haftung des Staates für rechtswidriges Verhalten seiner Organe
med Gustaf Petrén m fl (Max-Planck-Institut, 1967) 

14. Nordiska rådets verksamhet 1952-1961 : översikt över rådets rekommendationer och rådspresidiets framställningar
av Gustaf Petrén (Fritzes, 1962)

 15. The Nordic council
av Gustaf Petrén (Swedish Institute for Cultural Relations, 1961) 

16. Europarådet under tio år
av Gustaf Petrén (Utrikespolitiska institutet, 1959) 

17. Om offentligrättslig användning av våld mot person
av Gustaf Petrén (Fritzes/Inst f offentlig o internat rätt, 1949) 

18. Swedish university life and social measures affecting Swedish students
av Gustaf Petrén (Svenska institutet, 1947)


ANDRA SKRIFTER AV GUSTAF PETRÉN

19. Konformism och åsiktsstyrning
Gustaf Petrén m fl (Rättsfonden, 1990) 

20. Domstolarna och rättsutvecklingen
Gustaf Petrén (Rättsfonden, 1989)
 

21. En ny grundlag
Gustaf Petrén m fl (Medborgarnas offentliga utredningar 1988:1)

22. Yttrandefriheten – aktuella frågor
Gustaf Petrén m fl (Rättsfonden, 1988 )

23. Om våra rättigheter III
Gustaf Petrén m fl (Rättsfonden, 1987)

24. Ekonomisk brottslighet och rättssäkerhet, del II
Gustaf Petrén m fl (Rättsfonden, 1986) 

25. Manipulation av människan – etik och lagstiftning
Gustaf Petrén m fl (Rättsfonden, 1984) 

26. Om våra rättigheter II
Gustaf Petrén m fl (Rättsfondens skriftsserie, 1983)

27. Om våra rättigheter I
Gustaf Petrén m fl (Rättsfondens skriftsserie, 1980)

28. Försvara din frihet
Gustaf Petrén (Medborgarrättsrörelsen, 1976)

Read Full Post »

Den här bloggen är tänkt att bli ett redskap för Medborgarrättsrörelsen att höja sin profil i samhällsdebatten efter årsmötet som hålls på tisdag, 29 maj 2007.

Bloggens namn – Medborgarrätt – är detsamma som organisationens  kvartalstidskrift. Bloggen ger möjlighet till betydligt snabbare reaktioner och debatt än tidskriften. Och avsikten är att såväl styrelseledamöter som andra aktiva medlemmar ska kunna delta i diskussionen och kommentera aktuella händelser.

Medborgarrättsrörelsen har som ambition att i Gustaf Petréns anda stärka medborgerliga fri- och rättigheter och individens ställning mot kollektivet. Framöver gäller det bland annat att diskutera och kritiskt granska den grundlagsutredning som är tillsatt och som efterhand publicerar olika rapporter och utlåtande och i slutet av 2008 kommer att presentera sitt slutliga förslag till ny grundlag (Regeringsform).

Read Full Post »