Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2007

Det finns en rapport från dagens förmiddagsseminarium om valsystem och valdeltagande att läsa här: När demokrati blir valteknisk matematik.

Read Full Post »

Nu finns Gustaf Petréns djupanalys av den nya regeringsformen som trädde ikraft 1 januari 1975 på nätet i fulltext: Domstolarnas ställning enligt 1974 års regeringsform. Det var i Svensk Juristtidning som han satte den nya grundlagen i sitt historiska perspektiv och skrev:

Under tiden efter 1809 till och med 1974, med vars utgång 1809 års RF upphör att gälla, skedde som antytts en betydande författningsutveckling. Principen om den förvaltande och dömande maktens åtskillnad hade starkt stöd hos den tidens inflytelserika liberaler och blev allmänt accepterad …
Den nya regeringsformens utformning såvitt nu är i fråga kan också ses som en frukt av avståndstagandet vid dess tillkomst från alla traditionella maktdelningsläror.

Mot denna liberala utveckling blev 1974 års regeringsform ett brott.

Teoretiskt sett har därmed den år 1974 antagna RF strukit ett streck över rättsutvecklingen från 1809 och framöver och anknutit till det synsätt som var det förhärskande i Sverige från medeltiden fram mot 1700-talets slut. Den liberala rättsstatsuppfattningen har icke haft några förespråkare bland 1974 års grundlagsfäder, i vart fall inga som förmått göra sig gällande mot den nya etatismens framgångsrika företrädare.

Vi har all anledning att väcka Gustaf Petréns breda och djupa insikter till liv nu när en ny grundlagsutredning ska se över denna vår senaste regeringsform.

Read Full Post »

Nu på eftermiddagen presenterade Katastrofkommissionen sin nya slutrapport, sedan man återinkallats eftersom nya uppgifter kommit fram som dolts för kommissionen och för konstitutionsutskottet under deras ursprungliga granskning.

I sin tidigare slutrapport undgick Lars Danielsson kritik eftersom han sagt sig vara på arbetet under annandagjul då tsunamin dödade mer än 500 svenskar, och ringt flera samtal till utrikesdepartementet. Efteråt har flera av Danielssons uppgifter inte visat sig stämma. I den nya rapporten får också han – liksom tidigare statsministern, utrikesministern, kabinettsekreteraren och UD-chefer liksom socialdepartementet och socialstyrelsen – kritik. Svenska Dagbladet rapporterar i  Kommissionen kritiserar Danielsson:

Danielsson var passiv, sade Johan Hirschfeldt vid presskonferensen.

Men i skuggan av Danielssons göranden återfinns en annan lika allvarlig fråga: varför doldes uppgifter för KU och kommissionen? Dagens Nyheter konstaterar i Danielsson får hård kritik:

Regeringskansliet svarade att loggarna hade gallrats, trots att banden fanns kvar. Detta är principiellt allvarligt, menar kommissionen, eftersom det försvagar riksdagens kontrollmakt.

Den viktigaste lärdomen av Katastrofkommissionens arbete är, utöver att regeringskansliet saknar kompetens och beredskap att hantera kriser, att kontrollmakten i Sverige är svårt eftersatt och försvagad.

Den politiska makten gör allt för att undgå kontroll av utomstående. Detta är en svår brist i den svenska rästtsstaten som Gustaf Petrén tidigt och engagerat påpekat. Den politiska makten kan inte tillåtas bli ”enväldig” i sina befogenheter. Även om regering och riksdag är folkligt valda, måste de granskas av en stark kontrollmakt som har befogenheter att tillrättavisa politiker och deras beslut.

Read Full Post »

Svenska Dagbladets insändarsida har Matts Göransson en läsvärd artikel om JO-ämbetets förflackning: JO, politikernas jo-sägare (pdf). Han refererar ett fall där socialtjänsten inte följt instruktionerna när man avgivit ett yttrande till tingsrätten i en vårdnadstvist.

Anmälaren vill endast pröva om socialtjänsten följt instruktionerna eller inte: ”Har tjänstemännen hos socialen agerat sakligt och opartiskt?” JO svarar att man inte tar ställning i vårdnadstvister. Det är verkligen ett Goddag yxskaft till svar. Göransson summerar:

Slutsatsen av ovanstående exempel borde bli, att vi behöver en oberoende författningsdomstol! Vi lever tyvärr inte i en demokrati, det vill säga folkstyre, utan i en politokrati, alltså under ett politikervälde. Själva beteckningen Riksdagens ombudsmän (JO) skvallrar om hur politikernas ofta principlösa agerande fullföljs av dess ombudsmän.

Detta är en viktig poäng som Medborgarrättsrörelsen har all anledning att närmare studera. Har JO slutat agera i enlighet med sitt ursprungliga uppdrag, att vara medborgarnas ombudsman gentemot statsmakten?

Read Full Post »

Det är utmärkt att Katastrofkommissionen kommer att hänga ut fler regeringstjänstemen som visat till kriminalitet gränsande inkompetens i statsförvaltningens hjärta. Det var inte bara Lars Danielsson som visade total oförmåga i krishantering.

Kommissionen namnger nu i sin nya slutrapport tre av hans kollegor, rapporterar Svenska Dagbladet i Regeringen gav KU oriktiga svar:

Kommissionen kommer att kritisera en av regeringens chefsjurister och ifrågasätta hur två höga rättschefer har agerat.

Hovrättspresident Johan Hirschfeldt lägger fram sitt betänkande om några veckor, men om man följer den för Sverige unika praxis man använt i sina tidigare rapporter är det rimligt att anta att fler personer kommer att namnges och pekas ut som ansvariga – ett ansvar man inte levt upp till.

Hirschfeldt-kommissionen kommer, om detta stämmer, att bli historisk. För första gången görs statens tjänstemän personligen ansvariga för sina handlingar, eller brist på handling. I så fall har Hirschfeldt och hans kommissionsmedlemmar gjort mer för rättssäkerheten och svenska rättsstaten än någon annan – sedan regeringsrådet Gustaf Petrén stred för maktdelning, medborgerlig insyn och kontroll av statsmakten och dess politiska ledning.

Statssekreterare, chefsjurister och rättschefer ska inte komma undan i det fall de begår misstag. De ska ställas till ansvar, precis som andra medborgare. Statsförvaltningen får inte skydda dem som bryter mot regler eller visar inkompetens i sin yrkesutövning.

Kommissionens slutrapport borde inte bli en slutpunkt, utan ett startskott för översyn av offentliga tjänstemäns straffansvar. Sverige har här svagare lagstiftning än många andra länder. Varför kan Lars Danielsson och andra inom högsta statsförvaltningen ostraffat ljuga inför konstitutionsutskottet och en medborgarkommission? Hur kan regeringstjänstemän ostraffat få undanhålla matierial som är väsentliga för att utröna hur regeringens krishantering fungerar i skarpt läge?

Det här är ett konstitutionellt systemfel. Straffansvaret måste förstärkas.

Read Full Post »

Som medborgare kan vi ha både rätt och fel. Det är en omistlig rättighet vi alla har. Lite tillspetsat att ett rättssäkert samhälle skyddar sina medborgares rättigheter att ha fel.

Två nyckelbegrepp här är tolerans och viljan till öppenhet, kalla det gärna nyfikenhet.

Jag är själv jurist och journalist. Utan att ta alltför hårt på eventuella akademiska meriter vill jag ändå peka på en fördel båda ämnena trots allt innebär – de är en bra träning i förmågan att säga varför, att ställa frågor, att ifrågasätta och förvänta sig bra svar. Speciellt när det gäller frågor om tillståndet i det samhälle där jag själv är medborgare.

Samtidigt är det uppenbart för mig att frågorna är så grundläggande att de är vars och ens privilegium – och plikt – att ställa och att själva försöka besvara. Rätten är inget privilegium för jurister, rätten går djupare, mycket djupare än så.

1900-talet var det århundrade som såg de hittills största förbrytelser människan utsatt en annan människa för. Individer underordnade sig totalitära ideologier och gick samman för att i industriell skala bekriga som gruppen såg som rasfiender och klassfiender i sina egna samhällen och i grannfolkens. Efter nazismen och kommunismen följde folkmord i Kambodja, fullskalekrig och etniska rensningar under Jugoslaviens sönderfall, folkmord i Rwanda, Darfur, långvariga konflikter mellan Indien och Pakistan, mellan Israel och grannländerna över Palestina.

I varje konflikt är det den enskilde medborgaren som kommer i kläm. I många samhällen idag är det livsfarligt att försöka hävda sina rättigheter som medborgare. I Sverige ger vi på goda grunder asyl åt stora grupper av människor som flyr från förtryck och faror i sina egna länder. Det håller på att förändra Sverige radikalt. Låt oss nu göra det bästa möjliga av situationen. Låt oss diskutera, öppet och nyfiket kring de värden vi vill ska prägla vårt nya gemensamma land.

Kan vi hitta gemensamma värderingar bortom religiösa motsättningar? Kan vi definiera en gemensam grund i vårt demokratibegrepp? Kan vi diskutera det samhälle vi vill ha samtidigt som vi höjer blicken över partipolitikens intressen? Är tiden mogen för att på ett bättre och tydligare sätt definiera medborgarrätten? Det finns en lång historia av debatt och filosofi att hämta argument ifrån när det gäller att söka vägar att förbättra våra livsvillkor.

Den goda idén med medborgarrättsrörelsen i Sverige är att vara en röst för förnuft och rättvisa för de individers skull som behöver det mest. Historien visar oss att behoven av detta är störst när majoritetssamhället marscherar i takt och på led.

I princip oavsett vilket håll man marscherar och oavsett hur rättfärdigt det anser det krig vara som man rustar sig för. 1900-talets alla kriser lärde oss att sätta hoppet till att människan trots allt har ett stort antal oförytterliga rättigheter och att dessa inte kan kränkas utan att hela samhället lider skada.

Fortfarande på 1980-talet var det politiskt kontroversiellt att propagera för att grundlagsskydda äganderätten i Sverige på det sätt Gustav Petrén gjorde.

Majoritetssamhället gavs rätt att införa löntagarfonder med målet att låta kollektivet ta över ägandet av näringslivet på sikt. Här var den politiska skalan vänster och höger men motsättningen var också principiell. Var kollektivets rättigheter överordnade individens? Här finns många av politikens moraliska dilemman och svårigheter.

Men här finns också insikten att samhället behöver ordentliga skyddsmekanismer mot alla former av politiska övergrepp. Medborgarens rätt garanteras av hur rättvist ett samhälle behandlar sina minsta enheter, de enskilda individerna.

Read Full Post »