Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2007

På medborgarrättsrörelsens hemsida lägger vi successivt upp ett arkiv med de många av Gustaf Petréns artiklar som fortfarande är häpnadsväckande aktuella.

I dag har två artiklar om justitieombudsmannens roll lagts ut. Här följer två citat som smakprov.

Först gäller det att vidga ämbetets primära i grundlagen fastlagda uppgifter, nämligen att å riksdagens vägnar övervaka att gällande lagar och författningar efterlevs av alla myndigheter under regeringsnivån, inklusive domstolar och kommunala instanser. (Dagen, 1987)

Även om Petrén såg och kritiserade brister, tappade han aldrig hoppet:

Jag tror dock att så småningom en pånyttfödelse av något slag är att vänta. Behovet av en aktiv JO är stort. (Rättsfondens skriftserie, 1985)

Read Full Post »

Regeringen måste vakna

Krister Thelin, hovrättslagman och domare vid FN:s krigsförbrytartribunal i Haag, riktar skarp kritik mot regeringen i Svenska Dagbladet, Ingenting händer hos Ask. Här några utdrag:

De finner glädje i att kunna reducera myndigheterna och domstolarna till en organisk samverkande enhet, där de kvantitativa målen och ”effektiv styrning” överordnas verksamheten. För dem som ogillar konstitutionell maktdelning och inte vill se domstolarna som annat än brottsbekämpande myndigheter passar också ”rättskedjan” bra.

Gränsen mellan förvaltningsmyndigheten och domstolarna har suddats ut … Skillnaderna mellan de allmänna försäkringskassorna och domstolsväsendet är numera hårfin …

Diskussionen om individuell lönesättning också för domare, en styggelse inom ett domstolsväsende som vill ha integritet och självständighet som ledande principer, illust-rerar denna klyfta mellan ”modernister” och ”konstitutionalister”.

Read Full Post »

Sverige har ett starkare skydd för yttrandefrihet än andra EU-länder genom de två särskilda grundlagarna, Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). I syfte att EU-anpassa har politikerna beställt en utredning som visar hur de båda grundlagarna kan bantas eller tas bort. Ambitionen får nu hård kritik, rapporterar Svenska Dagbladet i Experter varnar för ny grundlag.

Utredaren, justitierådet Göran Regner (som avled i juni), tyckte själv att det var bättre att låta dessa båda grundlagar vara orörda.

Det är otroligt. Istället för att fingra på dessa rättigheter borde våra politiker koncentrera sig på en annan av våra grundlagar -1974 års regeringsform. Denna behöver i grunden reformeras för att uppfylla det skydd för de enskilda medborgarna som tillhör en demokrati. Så är idag inte fallet.

Read Full Post »