Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2008

Hos SVT Debatt har jag i egenskap av Medborgarrättsrörelsens ordförande publicerat en artikel om Justitieombudsmannens maktlöshet. I den hävdas bland annat:

I Sverige betraktar vi staten som i grunden god, och vi har tilltro till statens förmåga att lösa samhällsproblem. I de flesta andra länder förknippas staten tvärtom med ineffektivitet, korruption och partiskhet.

En viktig förklaring till den svenska avvikelsen finns i ämbetsmannatraditionen, och i den hade Justitieombudsmannen en central funktion. JO introducerades i och med den nya grundlagen 1809 och var under lång tid en mäktig institution som vakade över statsförvaltningen och åtalade ämbetsmän som begick tjänstefel eller maktmissbruk.

Under 1800-talet var det inte ovanligt att JO åtalade ett 20-tal ämbetsmän om året för fel begångna i tjänsten. Och i flertalet fall fälldes den åtalade och dömdes till fängelse, avsked eller upp till en årslön i böter.

Därefter används JO:s granskning av ambassadören och förre statssekreteraren Lars Danielsson som exempel på hur maktlös det anrika JO-ämbetet blivit.

Det är dags att ändra på det.

Read Full Post »

Under Frihetsveckan i Stockholm kommer jag i egenskap av Medborgarrättsrörelsens ordförande att ställa två ledamöter i Konstitutionsutskottet mot väggen om medborgarnas rätt och frihet.

Tid: torsdag den 6 mars (kl 18-20). Arrangör: idéinstitutet Timbro.

Skriv gärna en kommentar om vad du tycker jag borde ta upp.

Read Full Post »

I helgen uppmärksammades riksdagsmannen Henrik von Sydows examensuppsats ”Rättsstatens rötter”, Kritik mot att domare utformat lagarna.

Uppsatsen visar att 44 av 56 granskade domare i Högsta Domstolen och Regeringsrätten har en bakgrund i Regeringskansliet. Det innebär att för åtta av tio domare har karriären till de förnämsta domarämbetena gått genom att verka som jurister vid olika departement, främst som rättschefer vid justitiedepartementet och finansdepartementet.

Henrik von Sydow tycker att det skapar en sammanblandning av domstolarnas och regeringens roller som kan hota rättssäkerheten för den som döms:

– Den kritiken finns kring enskilda domar i regeringsrätten och i Högsta domstolen att de som för sin talan där känner att de talar till domare som tidigare har verkat som lagstiftare eller som lagstiftarens skrivande hand.

Ja, det är en paradox att de domstolar som ska stå självständiga från den politiska makten, i verkligheten leds av domarna som är mer beroende av regeringen än någon annan yrkesgrupp.

Det här undergräver förtroendet för rättsäkerheten. Medborgarrättsrörelsen har i öppet brev till Grundlagsutredningen framfört förslag om hur domarkårens oberoende ska stärkas, exempelvis med en författningsdomstol.

Read Full Post »

Här publicerar vi en insändare i bloggen. Allt för att fler röster ska komma till tals.

Förekommer det regelmässiga oegentligheter i rättsväsendet?

I början på 1990-talet gjorde jag den chockartade upptäckten att det förekommer skadebringande vänskapskorruption i Sveriges rättsapparat. Domstols¬jurister skyddar advokater och ”ordensbröder” vid tvister anhängiggjorda av enskilda. Jag forskade i domstolarnas arkiv och kunde konstatera: Sverige är ingen rättsstat där likhet inför lagen gäller alla. Vissa är ”mer jämlika” än andra.

Över fyratusenfyrahundra medborgare med ”rätt” samhällsställning favoriseras av domstolarna. Politiker och tillsynsorgan tycks vara ovetande om att många domstolsjurister missbrukar sin förtroendeställning och tillämpar Sveriges grundlag oegentligt i vissa lägen. Med kryptiska formuleringar kan en ”skicklig jurist” (om än inte rättrådig) motivera de mest orättfärdiga beslut och domar.

De rättsvidriga och för allmänhetens tilltro förödande missförhållandena fortlever inte minst p g a att Högsta domstolen vägrar överpröva ”känsliga” mål (bl a mot advokater – här finns inga prejudikat!). HD och hovrätterna behöver inte motivera sina avslagsbeslut. Vore det inte rimligt att HD informerar om vilka rättsfall som belyser en väckt rättsfråga tillräckligt? En kvalitetssäkrande granskning och redovisning borde vara en självklarhet!

Jag har länge efterlyst en lagakraftvunnen dom de senaste hundra åren där klient tillerkänts skadestånd i tvist mot försumlig/illojal advokat. I Danmark däremot vinner klienterna skadeståndsprocessor mot försumliga/illojala advokater i sextio fall av hundra – i Svergie i noll fall av hundra! Nog borde det väl finnas ett undantag från regeln att advokater åtnjuter positiv särbehandling vid ansvars¬tvister i svenska domstolar? Vetenskaplig forskning lyser med sin frånvaro. Mig veterligt finns endast översiktsstudien ”Canis non est Canem” (1) från mars 2005, utgiven av Juridicum, Stockholm.

Många offentligt anställda tycks inte känna till existensen av grundlagen RF 1:9 (regeln om allas likhet inför lagen). Är det inte egendomligt att moral och rättskänsla inte ingår i anställningskraven för domare, poliser, åklagare och advokater? Kan ett samhälle klara sig i längden mot fifflande experter? För att ett civiliserat samhälle skall bestå krävs enligt min mening en ständigt vaksam och rättrådig tillämpning av rättvisa lagar och regler.

Jag har vänt mig till tre chefsjurister/professorer vid Lunds Universitet för att få till stånd forskning på området ”Särbehandling av högre befattningshavare inom rättsväsendet”. Man erkände muntligen problemets existens, men vägrar fortfarande trots tre påminnelser att svara på frågor eller ge besked om forskning skall inledas. Problemet är tydligen mycket delikat och känsligt. Därför undrar jag: Varför bedrivs det inte någon forskning på detta (känsliga) område?

Bertil Burström
Ängelholm

1) Gammalt latinskt ordspråk – ”Hundar äter inte hundar” (Denna studie initierades av undertecknad. Titeln till tjugopoängs-uppsatsen valdes av studenten och Institutionen p g a det chockerande och entydiga resultatet.)

Read Full Post »

Under tisdageftermiddagen träffade jag och Thomas Persson ur styrelsen för Medborgarrättsrörelsen, MRR, samt företrädare för Nätverket Norden för civilt egendomsskydd Grundlagsutredningen, i form av ledamoten och hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt och kansliledningen, för att framföra konkreta krav på den översyn som utredningen kommer att lägga fram senare i år.

Vi kokade ner budskapet till fem punkter:

1) Bort med uppenbarhetskravet! Domstolarna ska, istället för att i regeringsformen (kap 11, § 14) förhindras att pröva riksdagens lagar mot grundlag samt EG-rätt och Europakonventionen, uppmanas till sådan normprövning i regeringsformen.

Det är ett viktigt instrument för att återskapa maktdelning i kungariket Sverige och förstärka kontrollen av statsmakten, en kontroll som tillhör en fullvuxen demokrati.

2) Ersätt lagrådet med författningsdomstol för att tydliggöra den stärkta lagprövningen och skapa en klar separation mellan regering/verkställande makt och domare/dömande makt.

3) Grundlagen ska inte utgöra en instruktion för den politiska och administrativa makten, utan vara en konstitution som tar medborgarnas rätt som utgångspunkt och vars syfte är att tydliggöra gränserna för statsmaktens befogenheter.

4) Rättsordning värd namnet. Det är orimligt att inte medborgare snabbt och i lägre instanser ska kunna tillgodogöra sig medborgerliga fri- och rättigheter enligt Europakonventionen.

Särskilt allvarligt är det när medborgare inte kan försvara sin äganderätt mot staten på ett rättssäkert sätt. De många fällande domarna i Europadomstolen mot Sverige handlar just om praktiska brister i rättsprocessen.

5) Stärk JO-ämbetet genom utökade befogenheter och skärpt straffansvar vid tjänstefel. Då kan JO åter åtala tjänstemän vid myndigheter efter att de begått fel och slarv som varit till skada för enskild medborgare, dessutom utdöma skadestånd.

Med ökad risk för åtal för tjänstefel kan något av den hedervärda ämbetsmannatraditionen återskapas i Sverige.

Därefter redogjorde Nätverket Norden för ett antal konkreta fall där svenska domstolar kränker markägandet trots att man fått rätt i såväl Högsta domstolen som i Europadomstolen. Det är rätt skrämmande hur länstyrelser och andra bara kan strunta i domstolsutslag. Här måste rättstryggheten återupprättas.

Vi hänvisade också till det Öppna brev vi sände för en tid sedan.

Read Full Post »