Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2008

I Helsingborgs Dagblad publicerar idag styrelseledamoten Sture Åström debattartikeln Att missuppfatta författningsdomstolen. Han inleder:

Vid reformeringen av grundlagen år 1974 blev den närmast värdelös. Man skrev att domstolar kan bortse från en ny lag, därför att den är oförenlig med grundlagen, bara om felet är uppenbart. En domare kan knappast påstå att något som över hundra riksdagsledamöter och ett dussin ministrar gjort är uppenbart fel. Därmed har vi fått majoritetens diktatur.

Det är centralt i en rättsstat att den dömande makten står fri att pröva den lagstiftande maktens efterlevnad av grundlagen. Detta för att kunna skydda minoriteter mot övergrepp. Här finns svåra brister, främst det som Sture Åström här pekar på, det som kallas uppenbarhetsrekvisitet.

Medborgarrättsrörelsen arbetar för att denna inskränkning i grundlagen ska avlägsnas och för att en författningsdomstol införs i syfte att stärka lag- och normprövningen.

Artiklar på temat har också publicerats i Gotlands Allehanda (1 april) och Motala Tidning (1 april).

Read Full Post »

I Upsala Nya Tidning skriver styrelseledamoten i MRR Sture Åström debattartikel som utvecklar argumenten för en författningsdomstol, Grundlagsändring 1974 gav majoritetens diktatur:

Det är politiker som skrivit grundlagen. De kan ändra den närhelst de önskar, men ändringarna måste underställas väljarna mellan två riksdagar. Författningsdomstolen kan inte skriva några lagar, men kan se till att grundlagen tolkas konsekvent, så att politikerna håller vad de lovat. Kan socialdemokratiska väljare ha något emot det?

Read Full Post »

Riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson skriver en högst läsvärd artikel på DN-Debatt idag: Svensk maktkoncentration den värsta i hela OECD. Hon förespråkar såväl en Författningsdomstol som starkare folkomröstningsinstitut för att stärka maktdelningen i vårt land.

Men Sverige behöver en grundlag som åtminstone innehåller något av maktdelning, det vill säga en grundlag som ger mindre makt till riksdagen. Men genom att beröva riksdagen en del av dess formella maktbefogenheter ökar, hur paradoxalt det än kan låta, dess verkliga makt. Låt mig därför … föreslå tre reformer:

Den första handlar om införandet av en författningsdomstol. Detta är en självklarhet och skulle förflytta Sverige från en position som ensam sämst i klassen – vad avser inslaget av maktdelning – till en delad jumboplats.

Rätten att initiera – tvinga fram – folkomröstningar borde för det andra vidgas till att också omfatta medborgarna. Även om en sådan ordning skulle uppfattas som en främmande fågel i det svenska politiska landskapet, innebär den bara en harmonisering till det av statsministern nyligen undertecknade Lissabonfördraget som ger EU-medborgarna rätt att ta initiativ till folkomröstning i frågor som rör EU:s kompetensområden. För detta behövs 1 miljon namnunderskrifter från medborgare i olika länder.

För det tredje skulle ett ökat inslag av personval tillsammans med att det ekonomiska stödet går till ledamoten stärka ledamöternas ställning och därmed riksdagens.

Det börjar röra på sig i debatten om grundlagen. Det är utmärkt. (Se också Fler folkomröstningar? Ja, tack!)

Read Full Post »

I veckan har larm kommit om att polisen vänder papper och försvaret är fullt med officerare som sitter vid skrivbord. Sydsvenskan tar upp detta i dagens ledare, En kärna – av vad då?

Enligt SvD är bara en av tre poliser verksam i så kallad yttre tjänst. Det är situationen i Stockholm, men föga talar för att förhållandet skulle vara så mycket bättre i övriga Sverige. Verkligheten är nog tyvärr sådan att en stor andel poliser sitter bakom skrivbord eller utför andra uppgifter som civil personal skulle ha klarat av och kanske vore bättre lämpad för.

I DN fanns ett uppslag som handlade om att det numera går två officerare på varje soldat. ”Försvaret fullt av befäl – vid skrivbord”, löd rubriken. Det säger de mesta. Mobiliseringskapaciteten har minskat dramatiskt på knappt två decennier. Och den så kallade omställningen från invasionsförsvar till en smalare men vassare organisation för bland annat internationella fredsinsatser är inte så mycket att skryta med.

Det är hög tid att sätta fokus på det som är statens grunduppgifter.

Read Full Post »

Grundlagsutredningen har gått in i sitt intensivskede. Frågan hur den ska hantera partipolitisk oenighet diskuteras av PJ Anders Linder i krönika Vetorätten är ingen grundlag (Svenska Daglbadet). Vad ska majoriteten göra om socialdemokraterna motsätter sig en grundlag med starkare medborgerliga friheter?

Varför skulle just s ha vetorätt? Varför ska spelregler som gynnat socialdemokratin i åratal lämnas i fred när de har allvarliga brister och övriga partier vill ha förändring? Någonstans måste smärtgränsen gå för hur mycket s-märkt tjurskallighet som det är all right att acceptera. Alternativet till en s-dikterad minimilösning är en fem- eller sexpartiöverenskommelse utan s, som parterna lovar att respektera även efter valet 2010. En enig utredning är bra, en grundlag värd ­namnet är bättre.

Ja, den gällande grundlagen från 1974 var en skadlig kompromiss som gav svaga individuella fri- och rättigheter. Det misstaget får inte göras om. Att grundlagen kan bli en valfråga 2010 är något som ska välkomnas, inte undvikas. Det skulle innebära att svenska folket involveras i diskussionen om den grundlag som är medborgarnas yttersta skydd. Grundlagen ska stå på medborgarnas sida när den reglerar hur makten i staten utövas.

Read Full Post »

Under frihetsveckan, som avslutades igår, anordnades ett seminarium på temat Friheten som grundläggande rättighet där riksdagsledamöterna Henrik von Sydow och Annie Johansson i Konstitutionsutskottet medverkade, liksom filosofiprofessor Ingemar Nordin och Dick Erixon i egenskap av ordförande i Medborgarrättsrörelsen.

I arragörens referat heter det:

Dick Erixon höll en flammande appell om den nuvarande grundlagens tillkortakommanden med flera exempel på en lagstiftande makt som sitter i knät på den politiska makten.

Se också ett mer personligt referat: Friheten som grundläggande rättighet.

Read Full Post »

Styrelsen har beslutat hålla ordinarie stämma tisdagen den 6 maj 2008. För detta ändamål har vi bokat lokal i Berns Salonger, Berzelii Park i Stockholm.

Vi kommer att inleda kl 18 med ett seminarium på tema äganderätten. Stämman startar kl 19.

Boka in dag och tid i almanackan redan idag!

Mer information kommer att läggas upp efterhand.

Read Full Post »

Fler och fler inser behovet av en svensk författningsdomstol. Idag skriver Uppsala läns landshövding, förre försvarsministern Anders Björck på DN-Debatt, Trixande regering bryter mot grundlagen. Han syftar på hur politiker försöker gå runt grundlagen för att införa storregioner. Slutklämmen i artikeln lyder:

Den enda lösningen då måste bli införandet av en författningsdomstol. Frågan har diskuterats gång på gång, men jag tror att utvecklingen går i riktning mot införandet av en sådan. Inte minst måste gränserna mellan staten och den kommunala nivån kunna hanteras bättre än vad som nu synes vara fallet. Redan det som skett i beredningen av ansvarskommitténs betänkande är illavarslande och ger anledning till initiativ i frågan om en författningsdomstol i Sverige.

Ja, för att återupprätta respekten för grundlagen måste politikeretablissemanget få bakläxa av en mäktig institution när de försöker trixa sig förbi fundamentet för vår rättsstat. En författningsdomstol borde vara den institutionen.

Read Full Post »