Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2008

Juristerna Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer vid Centrum för Rättvisa har gjort en utmärkt genomgång på SVD-Brännpunkt, Nio punkter återstår att ordna, av de invändningar beträffande skydd för personlig integritet som måste tillgodoses för att signalspaning hos FRA ska kunna utföras:

[D]et går att utforma lagstiftning om modern signalspaning på ett sådant sätt att grundläggande fri- och rättigheter respekteras, det visar exemplet med det tyska fallet. Men FRA-lagen har fortfarande en bra bit kvar. Nio av Europadomstolens tio punkter återstår att bocka av.

De redogör för vilka dessa nio punkter är som behöver uppfyllas. Samtidigt avfärdar de en del av överdrifterna i debatten, exempelsvis att brottsmisstanke måste finnas:

I debatten pratas också om brottsmisstanke som villkor för spaning, men det är ett krav som normalt hör ihop med polisens olika tvångsmedel, och inget som Europadomstolen krävt i tidigare domar om signalspaning.

Det är angeläget att regeringen tillgodoser dessa nio konkreta punkter. Situationen är idag en annan än i juni då riksdagen röstade. Regeringen borde bjuda in socialdemokraterna till en bred översyn så att svensk underrättelsetjänst kan använda signalspaning på ett rättssäkert sätt.

Se mer här, härhär.

Read Full Post »

I en doktorsavhandling som nyligen lades fram vid Handelshögskolan i Stockholm sker en närmare studie av Skatteverket och dess taxeringar ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Mats Höglund, från Högskolan Väst, har i avhandlingen intresserat sig för företagarens perspektiv och kommit fram till att det finns juridiska otydligheter som kan få allvarliga konsekvenser för den skatteskyldige.

– Om en företagare inte får anstånd med att betala in pengarna och inte har råd att driva ärendet vidare i domstol kan det i värsta fall leda till konkurs, säger Mats Höglund.

Luckorna i lagen ger Skatteverket utrymme för egna bedömningar och tolkningar, vilket kan äventyra rättssäkerheten. I avhandlingen lämnas flera förslag på hur rättssäkerheten skulle kunna öka. Ett är att s k överraskningsrevisioner, då Skatteverket oanmält granskar företagens bokföring, borde tillåtas efter beslut i domstol. Dessutom borde de endast tillåtas om det finns misstanke om brott.

Därmed skulle Skatteverket inte kunna agera mer självsvåldigt än polisen vid husrannsakan. För mig framstår det som högst naturligt att skattehandläggare inte har större befogenheter än ordningsmakten. Förslagen i den här avhandlingen borde studeras av regering och riksdag.

Se mer om avhandlingen ”Taxeringsrevision och anstånd med betalning av skatt – ur ett rättssäkerhetsperspektiv”.

Read Full Post »

Tjänstemannaansvaret är avskaffat

I Helsingborgs Dagblad har styrelseledamoten Sture Åström idag publicerat ett inlägg där han berör bristerna i nuvarande grundlag, och hur det påverkar möjligheterna att utreda maktmissbruk, som exempelvis Helsingborg kommuns finansskandal där 62 miljoner blivit bortspekulerade. Sture Åström skriver att möjligheterna att finna de ansvariga och ställa dem till ansvar är utsiktslösa, och förklarar varför:

När vår grundlag gjordes om år 1974, såg socialdemokratin till att göra den meningslös. Viktigast var att införa det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar, som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart.

Man inser lätt att något som hundratals riksdagsledamöter och ett dussin ministrar ansett riktigt, inte kan vara uppenbart fel. Det har givit regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen, vilket de också gjort, oberoende av färg.

Näst viktigast var att tjänstemannaansvaret togs bort. Det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden.

För att läsa hela inlägget: klicka på bilden ovan för större version.
.
.
UPPDATERING:

Alarmerande brist i rättsstaten

Debatten fortsatte och Sture Åström hade en replik införd i Helsingborgs Dagblad 24 augusti 2008:

En författningsdomstol måste införas som yttersta instans till medborgarnas skydd mot politikers maktmissbruk.

Klicka på bilden för att läsa inlägget.

Read Full Post »