Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2009

Expressen 20081225Advokat Lennart Hane hade en insändare publicerad för några veckor sedan, som här återges. Den är hämtad ur Expressen 25 december 2008 och handlar om domstolarnas trovärdighetsbedömning i straffprocessen. Klicka för att förstora artikeln.

Read Full Post »

Gunnar Wiktorsson, som medverkar i senaste medlemstidningen, har en artikel på debattsiten Newsmill: Pröva den svenska allemansrätten i Europadomstolen. Där skriver han att han vill stärka äganderätten för att landsbygdsutvecklingen ska få fart.

Read Full Post »

Grundlagens första paragraf

Under de närmaste veckorna kommer vi här i bloggen att jämföra grundlagsutredningens förslag med det öppna brev ”Vem äger medborgaren?” som Medborgarrättsrörelsen skickade till utredningen för drygt ett år sedan. Vi framförde 18 krav, och kommer att gå igenom dem ett efter ett.

Vi börjar med punkt 1 i vårt öppna brev: Portalparagrafen.
Medborgarrättsrörelsen anser att paragrafen ska förtydliga medborgarnas frihet, och att den borde få följande nya lydelse:

1 kapitlet, 1 §
All offentlig makt utövas under lagarna genom folkstyrelse.

Medborgarnas frihet och rätt till liv och egendom värnas av grundlagarna.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett parlamentariskt statsskick, genom kommunal självstyrelse och genom folkomröstningar.

Grundlagsutredningen föreslår ingen förändring av nu gällande lydelse i Regeringsformen:

1 kapitlet, 1 §
All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på
allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt
och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.

MRR vill tydligare markera att det är medborgarna som individer som är utgångspunken, inte ”folket” som kollektiv. Staten och myndigheterna, dvs den offentliga makten, har att följa lagarna, inte sätta sig över dem. Detta bör förtydligas.

Vi håller också fast vid att äganderätten måste garanteras redan i portalparagrafen. Svensk grundlag har hittills varit mycket oklar på den punkten.

En tredje poäng som MRR vill föra in i portalparagrafen är att medborgarna vid sidan om parlamentarismen (val till riksdag) och kommunala självstyret också ska ha makt att styra genom folkomröstningar.

Read Full Post »