Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2009

Antalet JO-anmälningar har ökat från drygt 5000 per år 2003 till nära 7000 år 2008, rapporterar SVT. Utvecklingen kommenteras så här, JO har fått mer att göra:

— Det breror på en tilltagande och hälsosam bristande respekt för överheten hos medborgarna, säger chefsJO Mats Melin.

— Nuförtiden är medborgarna kunder hos myndigheterna. Då blir man benägen att klaga över service man inte får och som man tycker sig ha betalt för, säger Katarina Alexius Borgström, docent i rättshistoria.

Frågan är om JO har tillräckliga maktmedel att ställa bristerna i offentlig förvaltning till rätta. Möjligheterna att utkräva ansvar för tjänstefel är mycket begränsade. Risken är stor att JO även i fortsättningen endast gör ett uttalande som inte får någon rättslig verkan. Då kommer tilltron till kontrollen att avta, och missnöje kan ta andra vägar.

JO borde få sina tänder tillbaka.

Se också här och här.

Read Full Post »

Hos debattsiten Newsmill diskuterar Sture Åström hur bostadsinbrotten kan minska, Lokator effektivaste verktyget mot inbrottstjuvar:

De flesta bostadsinbrotten begås av vanetjuvar, ”tidigare kända av polisen”. Dessa bör sättas under elektronisk övervakning med en ”lokator”, som meddelar polisens dator var de rör sig. Det förutsätter en omvärdering av rätten till full integritet. Det mycket milda intrånget med denna diskreta övervakning bör vara naturligt för de som förskingrat förtroendet för sin person genom brott. Denna övervakning ger effektivare resultat än straffskärpningar och marginellt fler poliser.

Min personliga kommentar är att denna teknik, om den i lagstiftningen anges som en möjlig påföljd för begångna brott, inte utgör någon inskränkning i personliga integriteten. I synnerhet om denna påföljd sker istället för frihetsberövande fängelsestraff.

Read Full Post »

Så här mitt i sommaren har Högsta Domstolen avkunnat ett mycket viktigt mål, Mål T 2955-08, där man upphäver Hovrättens beslut och klargör att överträdelse av Europakonventionen i kommuner medför skyldighet att betala skadestånd till medborgare som blivit felaktigt behandlad.

I detta fall handlar det om att Nora kommun, på lösa rykten om hustrumisshandel har beslutat att utan samtycke och med tvång placera mamman och parets fyra barn i ett utredningshem i 40 dagar.

Länsstyrelsen riktade i efterhand skarp kritik mot socialnämndens agerande och familjen väckte talan vid tingsrätten och yrkade att Nora kommun ska betala skadestånd till envar av de tvångsplacerade med 350.000 kr för kränkning. Som grund för sin talan har de anfört att företrädare för Nora kommun har begått brottsliga gärningar mot dem i form av olaga frihetsberövande och tjänstefel. De har också åberopat Europakonventionen.

Högsta domstolen skriver i sin dom:

Frågan i detta mål är huruvida inte bara staten utan även en kommun kan åläggas att betala skadestånd för en kränkning av enskildas konventionsstadgade rättigheter.

Europakonventionens artikel 13 ställer krav på att var och en, vars i konventionen angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkning förövats av någon under utövning av offentlig myndighet. Av bestämmelsen och i enlighet med den s.k. subsidiaritetsprincipen följer att nationella myndigheter och domstolar har det primära ansvaret för genomförandet av Europakonventionens rättigheter …

Mot bakgrund av det anförda finner Högsta domstolen att en kommun även utan särskilt lagstöd kan åläggas skyldighet att betala skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen i verksamhet som kommunen svarar för i den mån det behövs för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen …

Med ändring av hovrättens dom fastställer Högsta domstolen att Nora kommun kan åläggas att betala skadestånd till kärandena grundat på en överträdelse av den europeiska konventionen …

Beslutet togs av justitieråden Dag Victor, Ann-Christine Lindeblad (referent), Ella Nyström, Per Virdesten och Lena Moore den 3 juli 2009.

Nerikes Allehanda skriver i ledarartikel, En seger för allas vår rättsäkerhet:

HD:s dom är en seger för rättssäkerheten. Människor som känner sig kränkta av kommunala myndigheter har möjlighet att få sin sak prövad. Grattis Sverige!

Förtroende för myndigheter är ett fundament för en demokrati. Vi svenskar har ibland lite för mycket av denna tillit till överheten.

Det här är ännu ett tecken på hur viktig Europarätten är för att återskapa rättstrygghet för medborgarna i Sverige.

Read Full Post »