Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2009

Idag ska riksdagen ta ställning till den nya, utvecklade FRA-lagen. Örnsköldsviks Allehanda skriver i ledaren Författningsdomstol för individens skydd:

Rabaldret kring FRA-lagen visar tydligt att det finns ett behov av en författningsdomstol, som kan stärka skyddet för integriteten och ingripa om regering eller riksdag överträder sitt mandat.

En sådan reform tar förstås tid. När Grundlagsutredningen lade fram sitt slutbetänkande för ett knappt år sedan fastnade man för en lösning utan författningsdomstol. Istället vill man stärka domstolarnas normprövningsmakt, som gör att en domstol kan åsidosätta en lag när den strider mot grundlagen.

Men att Grundlagsutredningen slopat tanken på en författningsdomstol betyder inte att den är inaktuell för all framtid. Snarare tvärtom: alla nya lagar som berör integriteten visar att frågan fortfarande måste diskuteras.

Det är ett trist tecken att få röster upp frågan om Författningsdomstol i samband med FRA-frågan. Ett starkt rättighetsskydd kräver domstolar som väger politikernas beslut mot grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Det är rimligt att både integritet för medborgarna och frågan om rikets säkerhet bedöms på sina meriter och en samlad avvägning sker i självständig domstol.

Read Full Post »

Förvirring om strandskyddet

Sture Åström och Bengt Holmgren har följt upp debatten med inlägg i Gotlands Allehanda (6/10), Förvirring om strandskyddet:

Den ansvariga myndigheten kallar det ”privatisering” då ägaren själv önskar disponera sin mark! Tala om förvirring ! Begreppet ”äga” vänds bak-och-fram.

Vad värre är, myndigheten är alldeles fel ute. Den känner inte till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som sedan länge är överordnade svensk lag. Dess egendomsskydd innebär att man inte får inskränka användningen av privat mark annat än för ”nödvändiga” allmänna intressen. Då ska intrånget bedömas enligt ”proportionalitetsprincipen”, det vill säga ”det allmännas nytta” ska stå i proportion till den enskildes nackdelar.

Artiklar på samma tema har införts i Kristianstadsbladet, Allemansrätten bygger på bluff (12/10) och Västerviks-Tidningen, Förvirrat om strandskyddet (12/10).

Read Full Post »

Strandskydd kontra Europakonventionen

I Upsala Nya Tidning står Sture Åström och Bengt Holmgren för en artikel som diskuterar äganderätten enligt Europakonventionen i samband med det uppmärksammade fallet på Gotland, där landshövdingen tvingades avgå, Samuelsson gjorde helt rätt. De tar avstånd från hennes motivering, men pekar på en betydligt viktigare princip som talar för markägaren:

Enligt konventionen kan staten ta i anspråk privat mark eller begränsa ägarens nyttjande av den, exempelvis för strandskydd. Då stadgar den att ”det allmännas” intrång i äganderätten skall vara ”nödvändigt och ändamålsenligt” samt att ”proportionalitetsprincipen” skall gälla. Denna kräver att det allmännas nytta skall överväga den enskildes nackdel.

Ja, det är märkligt att denna aspekt inte alls fanns med i debatten.

UPPDATERING 7/10: I Upsala Nya Tidning har juristen Lars Ola Hull i debattartikel instämt i kritiken, Staten missbrukar allemansrätten:

Staten ser det som sin roll att konsekvent sätta allemansrätten framför äganderätten. Den använder allemansrätten som en ursäkt för att styra markanvändningen, anser Lars Ola Hull.

Read Full Post »

Lästips: Riksdagsman Henrik von Sydow har skrivit en intressant debattartikel i Svenska Dagbladet: Medborgarrätt ska inte kosta pengar:

[S]kattekrav drivs in innan en slutgiltig domstolsprövning har skett. Just detta gör skatterätten särskilt osäker för den enskilde: Om den dömde i ett brottmål överklagar sin dom ser vi det som självklart att straffet inte verkställs förrän överklagandet har prövats och lagakraftvunnen dom föreligger. I skattelagstiftningen är huvudregeln den motsatta: Skatteverkets beskattningsbeslut blir omedelbart verkställbara, även om de inte har vunnit laga kraft. Konsekvenserna kan bli brutala.

Här finns mycket att göra för riksdagsledamöter som tar medborgarrätt på allvar.

Read Full Post »