Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2010

I det uppmärksammade fallet där landshövdingen på Gotland beviljade företagaren Max Hanssons dispens från strandskyddet på Gotland, mot miljötjänstemännens vilja på länstyrelsen och Naturvårdsverket, har domstolen sagt sitt.

Gotlands Allehanda rapporterar: Miljödomstolen ger Samuelsson rätt om dispens till Max Hansson.

Miljödomstolen avslog i sin dom i går Naturvårdsverkets överklagande av länsstyrelsens dispensgivning.

Det är en intressant dom. Medborgarrättsrörelsen kommer under våren att agera i strandskyddsfrågan.

Read Full Post »

Domen där en man fick skadestånd för att han inte fått praktikplats därför att han vägrar ta kvinnor i hand väcker frågor.

I Svenska Dagbladet publicerar juristprofessor Reinhold Fahlbeck en utförlig essä: Vägrat handslag faller inte under religionsfrihet.

Smålandsposten summerar i ledaren Hälsningsdom utan analys:

Ty en av landets mest kända arbetsrättsjurister, Lundaprofessorn Reinhold Fahlbeck, slår i en essä i Svenska Dagbladet fast att Europakonventionen och dess praxis inte alls ger något skydd för icke-handlingen i Älmhult. Europakonventionen ger för det första ett absolut skydd för trosuppfattningen. För det andra skyddas också, och här går konventionen utöver annan svensk lag, vissa manifestationer av åsikten trosuppfattningen. Men handlingar, för de tredje, som inte är nära förknippade med trosuppfattningen faller utanför konventionens skydd. Även handlingar som för en enskild kan vara knuten till den personliga övertygelsen kan alltså vara undantagna.

Och mot den bakgrunden och med tanke på praxis i domstolen i Strasbourg är det svårt att se att handslagsvägran skulle falla under skyddet. Saken är dessutom den att en svensk domstol saknar rätt att vidga skyddet mot diskriminering till handlingar som inte omfattas av konventionens skydd. Sådana domar anses nämligen kränka människors rätt till frihet från religion.

Det sista är viktigt. Många konflikter i det multikulturella samhället beror på att angelägna rättigheter står emot varandra. Här kvinnors lika rätt mot respekt för religiösa seder.

I Sverige är vi helt oförberedda på dessa ”de goda rättigheternas kollision”. Ska kvinnor få kränkas? Eller invandrare med kulturella särdrag?

Men vi måste ta upp diskussionen, för dessa kollisioner tillhör alltmer vardagen.

Read Full Post »

Regeringen överlämnar i dagarna till lagrådet förslag om höjning av ersättningsnivåerna vid expropriation: Ett generellt påslag om 25 procent på ersättningen införs. Det s k toleransavdraget avskaffas. Och den s k presumtionsregeln tas bort. Det skriver justitieminister Beatrice Ask i debattartikel på Newsmill: Därför stärker jag äganderätten.

Read Full Post »

Enligt en färsk dom från Europadomstolen avvisas nationell lagstiftning som innebär dubbelbestraffning. Man slår fast att en person inte kan bestraffas två gånger för samma brott.

I det fall Europadomstolen behandlade avsågs person som både påförts skattetillägg och sedan dömts för skattebrott. Domen underkänner detta. SVT Rapport har gjort ett inslag i ärendet där advokat Leif Silbersky säger:

— För det första betyder det att den som fått skattetillägg inte kan åtalas för skattebedrägeri. För det andra att den som redan dömts kan begära resning och för det tredje så kan den som redan avtjänat ett straff kan begära ersättning från staten, säger advokat Leif Silbersky till Rapport.

Det är positivt att Europadomstolen gör klart att staten inte får straffa medborgare två gånger för samma brott. Detta stärker medborgarnas rättssäkerhet och visar hur central Europadomstolen är för att hålla tillbaka statsmakternas tendens att begå övergrepp mot medborgarnas fri- och rättigheter.

Se Euorpadomstolens beslut i fallet Ruotsalainen mot Finland samt Hovrättsdom. Se också UNT, E24.

Read Full Post »

Tisdagen den 27 april håller Medborgarrättsrörelsen stämma i Spegelsalen, Berns Salongar, Berzelii park (nära Norrmalmstorg).

Vi börjar kl 18 med föredrag i aktuellt ämne (ej fastställt) och kl 19 börjar sedvanliga förhandlingar.

Välkomna!

Read Full Post »