Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2010

Denna annons publicerar vi i Svenska Dagbladet inför nästa veckas seminarium. Du finner mer om seminariet längre ner i bloggen.

Read Full Post »

Du får inte missa vårt seminarium tisdagen den 27 april, kl 18 i Spegelsalen, Berns Salonger, Berzelii park nära Norrmalmstorg.

Ett föredrag har rubriken Svenska domstolar följer inte EU-rätten.

— Det råder fortfarande stor återhållsamhet att följa EU-rätten i Sverige, trots att Sverige sedan 15 år tillbaka förbundit oss att följa EU:s gemensamma direktiv, menar föredragshållaren Mats Lönnerblad, vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen.

Detta skadar svenska medborgares mänskliga fri- och rättigheter.

Det är dags att stärka dessa rättigheter och kräva av svenska domstolar att de tar till sig det skydd som Europarätten ger oss medborgare.

Det andra föredraget handlar om strandskydd, se nedan.

VÄLKOMNA!

Read Full Post »

Strandskyddslagen tillämpas idag på ett sätt som i praktiken innebär att marken tillhör staten: en expropriation utan ersättning. Det säger Bengt Holmgren som är samordnare för ett nytt närverk: Nätverket Rätt Strandskydd, NRS.

Nätverket kommer att presenteras på Medborgarrättsrörelsens årsmöte tisdag 27 april, kl 18. Mötet äger rum i Spegelsalen i Berns Salonger, nära Norrmalmstorg i Stockholm. Välkommen!

NRS vill erbjuda intresserade ett forum för att utbyta erfarenheter, distribuera aktuell information och samordna aktioner för att påverka utvecklingen. Nätveket är öppen för envar där man – utan kostnad – kan få mail med löpande uppdateringar.

Read Full Post »

Smålandsposten för ett intressant resonemang sedan Högsta domstolen medvetet brutit mot Europakonventionen för medbogerliga rättigheter, som förbjuder att två straff döms ut för ett brott. Man skriver i ledaren Domare utan makt:

Men rent principiellt röjer också domen en intressant debatt om hur högsta domstolens domare ser på Europarätten. Vi är ju ovana i Sverige att diskutera domarnas egna uppfattningar – är den frågan betydligt viktigare. men trots att de högsta juristerna i lagråd och Högsta Domstol har personlig betydelse för utgången av fallen saknar vi en motsvarande diskussion.

Domstolsmajoriteten menar att det måste finnas ett ”klart stöd” i konvention eller praxis för att underkänna en svensk intern reglering. Och en av domarna – Stefan Lindskog – skriver att syftet med konventionen riskerar att förfelas om nationella domstolar tolkar den med stor frihet.

Alltså: Även om Högsta domstolen skulle anse att en svensk lag strider mot konventionen är det inte skäl för domstolen att underkänna den. Den har inte, eller anser sig inte ha, det mandatet. Det betyder att det ytterst är regering och riksdag som det ankommer att kontrollera att svenska lagar är förenliga med Europakonventionen – de institutioner som föreslår och stiftar lag.

Det är inte den bodelning mellan dömande och lagstiftande makt som det borde vara.

Och HD kommer att åka på stryk i Europadomstolen. Det är beklagligt att majoriteten av HD, med minsta möjliga majoritet (3-2), låtsas som att Europarätten inte finns och att svenska medborgare därför måste gå hela vägen till Strasbourg för att få rätt.

Alla tre justiteråd som står bakom denna dom har gjort karriär i Justitedepartementet och varit med att skriva svenska lagarna. De två skiljaktiga justitieråden har däremot sin juridiska erfarenhet som advokat respektive forskare på universitet.

Det tar förmodligen en generation innan alla domare betraktar Europakonventionen som svensk lag.

Read Full Post »