Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2010

Hård dom om strandskydd

Miljödomstolarna fortsätter att avkunna strikta tolkningar av strandskyddet, vilket innebär att markägarens möjlighet att disponera sin egendom minskar.

Ett aktuellt fall på Orust visar hur snävt lagen tolkas: Litet förråd får ej dispens från strandskydd – måste rivas:

Enligt fastighetsägaren var det inte möjligt att placera förrådet närmare bostadshuset på grund av att marken kring huset stupar brant ned mot platsen som valdes för förrådet. Platsen utgör vidare redan ianspråktagen mark eftersom det ligger en vattenbrunn där dit det går en stig där fastighetsägaren går nästan dagligen för att hämta vatten.

Men det är alltså inte ett godtagbart skäl att huset har bergvägg bakom och brant lutning framför.

Fallet kan överklagas till Miljööverdomstolen.

Read Full Post »

Det är märkligt hur svensk statsförvaltning avvisar krav på Författningsdomstol där medborgarna av oberoende part kan få sin sak prövad, men samtidigt önskar sig fler myndigheter som ska värna statens intressen i rättighetsfrågor.

Häromdagen överlämnades ett utredningsförslag till regeringen, ”Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter” (SOU 2010:70). Den vill att Sverige inrättar en ny myndighet för mänskliga rättigheter ska inrättas.

Sydsvenskan skriver i En myndighet för mycket:

Sverige behöver stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna. Men då är inte en ny myndighet lösningen, snarare en författningsdomstol.

Jag instämmer i artikel i Dagens PS, Inte en myndighet till. Mer av politiskt korrekt munväder behöver vi sannerligen inte. Däremot behövs mer tänder i medborgarnas rätt att försvara sig mot staten. För det krävs en annan institution – en författningsdomstol. Eller ett förstärkt JO.

Read Full Post »