Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘folkomröstning’ Category

Riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson skriver en högst läsvärd artikel på DN-Debatt idag: Svensk maktkoncentration den värsta i hela OECD. Hon förespråkar såväl en Författningsdomstol som starkare folkomröstningsinstitut för att stärka maktdelningen i vårt land.

Men Sverige behöver en grundlag som åtminstone innehåller något av maktdelning, det vill säga en grundlag som ger mindre makt till riksdagen. Men genom att beröva riksdagen en del av dess formella maktbefogenheter ökar, hur paradoxalt det än kan låta, dess verkliga makt. Låt mig därför … föreslå tre reformer:

Den första handlar om införandet av en författningsdomstol. Detta är en självklarhet och skulle förflytta Sverige från en position som ensam sämst i klassen – vad avser inslaget av maktdelning – till en delad jumboplats.

Rätten att initiera – tvinga fram – folkomröstningar borde för det andra vidgas till att också omfatta medborgarna. Även om en sådan ordning skulle uppfattas som en främmande fågel i det svenska politiska landskapet, innebär den bara en harmonisering till det av statsministern nyligen undertecknade Lissabonfördraget som ger EU-medborgarna rätt att ta initiativ till folkomröstning i frågor som rör EU:s kompetensområden. För detta behövs 1 miljon namnunderskrifter från medborgare i olika länder.

För det tredje skulle ett ökat inslag av personval tillsammans med att det ekonomiska stödet går till ledamoten stärka ledamöternas ställning och därmed riksdagens.

Det börjar röra på sig i debatten om grundlagen. Det är utmärkt. (Se också Fler folkomröstningar? Ja, tack!)

Read Full Post »

I Svenska Dagbladet publicerar Matts Göransson en insändare, Folkomrösta om ny svensk grundlag:

Grundlagen reglerar i dag den politiska makten, och skall skydda bland annat individens och minoriteternas rättigheter mot majoritetsförtryck. Men själva tillsättandet av utredningen om en ny grundlag visar på att detta inte fungerar i praktiken! En rapport som grundlagsutredningen beställt, författad av statsvetaren Henrik Oscarsson, visar dessutom att avståndet mellan politikernas och medborgarnas åsikter är stort.
Är det då orimligt att kräva en folkomröstning om den nya grundlagen?

Read Full Post »