Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘straffansvar’ Category

TV8-programmet +Aschberg och nyhetssiten Realtid.se avslöjar hur Skatteverket underlåtit att agera mot handläggare som agerar olagligt och korrupt: Den knarkande skattehandläggarenSå drabbades affärsmän
av Stefan Köhler
 och Skatteverkets handläggare tog emot pengar för att utreda konkurrent.

De skattförda hade dock inte en chans mot processföraren. Stefan Köhler godtog inga förklaringar från dem han eftertaxerade och vissa överklaganden gick rätt ned i papperskorgen.

En biträdande jurist hos Advokatfirman Vinge, i dag toppadvokat, fattade 1999 misstankar om att det inte stod rätt till med sin klients handläggning, och gillrade en administrativ fälla.

Fällan avslöjade samma år att Stefan Köhler helt sonika kastat den kända finansmannens inlagor, och cheferna på Skatteverket, SKV, larmades. Efter två veckor lades hela eftertaxeringen ned utan förklaring. Finansmannen undkom med blotta förskräckelsen och 78.000 kr i advokatkostnader.

I en rättsstat ska man inte behöva betala dyra advokaträkningar för att klara sig från olaglig skatteindrivning från staten.

Skatteverket bryter mot allt vad god myndighetsutövning innebär. Det är en uppenbar effekt av att staffansvar för statliga tjänstemän i praktiken inte existerar. Det urholkar rättssäkerheten för medborgarna.

Read Full Post »

Så här mitt i sommaren har Högsta Domstolen avkunnat ett mycket viktigt mål, Mål T 2955-08, där man upphäver Hovrättens beslut och klargör att överträdelse av Europakonventionen i kommuner medför skyldighet att betala skadestånd till medborgare som blivit felaktigt behandlad.

I detta fall handlar det om att Nora kommun, på lösa rykten om hustrumisshandel har beslutat att utan samtycke och med tvång placera mamman och parets fyra barn i ett utredningshem i 40 dagar.

Länsstyrelsen riktade i efterhand skarp kritik mot socialnämndens agerande och familjen väckte talan vid tingsrätten och yrkade att Nora kommun ska betala skadestånd till envar av de tvångsplacerade med 350.000 kr för kränkning. Som grund för sin talan har de anfört att företrädare för Nora kommun har begått brottsliga gärningar mot dem i form av olaga frihetsberövande och tjänstefel. De har också åberopat Europakonventionen.

Högsta domstolen skriver i sin dom:

Frågan i detta mål är huruvida inte bara staten utan även en kommun kan åläggas att betala skadestånd för en kränkning av enskildas konventionsstadgade rättigheter.

Europakonventionens artikel 13 ställer krav på att var och en, vars i konventionen angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkning förövats av någon under utövning av offentlig myndighet. Av bestämmelsen och i enlighet med den s.k. subsidiaritetsprincipen följer att nationella myndigheter och domstolar har det primära ansvaret för genomförandet av Europakonventionens rättigheter …

Mot bakgrund av det anförda finner Högsta domstolen att en kommun även utan särskilt lagstöd kan åläggas skyldighet att betala skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen i verksamhet som kommunen svarar för i den mån det behövs för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen …

Med ändring av hovrättens dom fastställer Högsta domstolen att Nora kommun kan åläggas att betala skadestånd till kärandena grundat på en överträdelse av den europeiska konventionen …

Beslutet togs av justitieråden Dag Victor, Ann-Christine Lindeblad (referent), Ella Nyström, Per Virdesten och Lena Moore den 3 juli 2009.

Nerikes Allehanda skriver i ledarartikel, En seger för allas vår rättsäkerhet:

HD:s dom är en seger för rättssäkerheten. Människor som känner sig kränkta av kommunala myndigheter har möjlighet att få sin sak prövad. Grattis Sverige!

Förtroende för myndigheter är ett fundament för en demokrati. Vi svenskar har ibland lite för mycket av denna tillit till överheten.

Det här är ännu ett tecken på hur viktig Europarätten är för att återskapa rättstrygghet för medborgarna i Sverige.

Read Full Post »

Tjänstemannaansvaret är avskaffat

I Helsingborgs Dagblad har styrelseledamoten Sture Åström idag publicerat ett inlägg där han berör bristerna i nuvarande grundlag, och hur det påverkar möjligheterna att utreda maktmissbruk, som exempelvis Helsingborg kommuns finansskandal där 62 miljoner blivit bortspekulerade. Sture Åström skriver att möjligheterna att finna de ansvariga och ställa dem till ansvar är utsiktslösa, och förklarar varför:

När vår grundlag gjordes om år 1974, såg socialdemokratin till att göra den meningslös. Viktigast var att införa det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar, som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart.

Man inser lätt att något som hundratals riksdagsledamöter och ett dussin ministrar ansett riktigt, inte kan vara uppenbart fel. Det har givit regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen, vilket de också gjort, oberoende av färg.

Näst viktigast var att tjänstemannaansvaret togs bort. Det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden.

För att läsa hela inlägget: klicka på bilden ovan för större version.
.
.
UPPDATERING:

Alarmerande brist i rättsstaten

Debatten fortsatte och Sture Åström hade en replik införd i Helsingborgs Dagblad 24 augusti 2008:

En författningsdomstol måste införas som yttersta instans till medborgarnas skydd mot politikers maktmissbruk.

Klicka på bilden för att läsa inlägget.

Read Full Post »

Idéhistorikern Lars F Eklund har publicerat en högst intressant skrift om svensk rättsskipning: Varför bär överheten svärt? (Civitas, 2008 ) Där kritiserar han att sidospår som terapeutiska perspektiv, allmänprevention och skyddsbehov tagit över kriminalvården, istället för grundläggande traditionella aspekter i rättsskipningen. Nämligen: sona sina brott och botgöring.

Se recensioner: Straff återupprättar och försonar och Svensk rättskipning: varför bär överheten svärd?

Read Full Post »

Hos SVT Debatt har jag i egenskap av Medborgarrättsrörelsens ordförande publicerat en artikel om Justitieombudsmannens maktlöshet. I den hävdas bland annat:

I Sverige betraktar vi staten som i grunden god, och vi har tilltro till statens förmåga att lösa samhällsproblem. I de flesta andra länder förknippas staten tvärtom med ineffektivitet, korruption och partiskhet.

En viktig förklaring till den svenska avvikelsen finns i ämbetsmannatraditionen, och i den hade Justitieombudsmannen en central funktion. JO introducerades i och med den nya grundlagen 1809 och var under lång tid en mäktig institution som vakade över statsförvaltningen och åtalade ämbetsmän som begick tjänstefel eller maktmissbruk.

Under 1800-talet var det inte ovanligt att JO åtalade ett 20-tal ämbetsmän om året för fel begångna i tjänsten. Och i flertalet fall fälldes den åtalade och dömdes till fängelse, avsked eller upp till en årslön i böter.

Därefter används JO:s granskning av ambassadören och förre statssekreteraren Lars Danielsson som exempel på hur maktlös det anrika JO-ämbetet blivit.

Det är dags att ändra på det.

Read Full Post »

Följande inlägg har idag publicerats i Helsingborgs Dagblad av styrelseledamoten Sture Åström:

Rättsväsendets kultur måste ändras

En enslig gård i Rödeby invaderades mitt i natten den 6 oktober av ett skränande gäng mopedligister, som viftade med olika tillhyggen. De hade länge trakasserat gårdens familj mycket grovt och hotat ”slå ihjäl” familjens handikappade son. Familjefadern blev vettskrämd och tog till det han hade till hands, hagelbössan. Han sköt två av inkräktarna.

Händelsen är en stor tragedi för mannen och hans familj liksom för ungdomarna och deras familjer. Men den största tragedin är det bevis på rättssamhällets sammanbrott, som händelsen utgör. Därför angår den oss alla på ett djupgående sätt. Statens utan jämförelse viktigaste uppgift är att skydda medborgarna till liv och lem.

Bland gängets många illdåd märks vandalisering av bil, moped och postlåda. Sex polisanmälningar har inte lett till åtal. Ligisterna var välkända av polisen. De hade trakasserat även andra ortsbor. Gängledaren hade skyddstillsyn med övervakare.

Samhällets närpolis hade inte märkt något mopedgäng i Rödeby. ”Det som har funnits är några få ungdomar med svåra problem som samhället sett alldeles för sent.” Sagt av den som varit närmast till att se något.

Familjen lämnades utan skydd av alla myndigheter som varit underrättade och haft ansvar att ingripa. Därför gjordes flera JO-anmälningar beträffande polisens, åklagares och socialtjänstens myndighetsutövning före dödsskjutningen. Den 6 november beslutade JO att inte granska fallet.

Rättsstatens kultur låter unga brottslingar hållas. Deras agerande ursäktas och slätas över. De möter inga tecken på att ”samhället” kan eller ens vill hindra dem. Det gällde även den aktuella dödsmisshandeln på Kungsholmen. Vi ser följderna överallt runt om oss med mordbränder i skolor, stenkastning mot bussar, rån och våld på gatorna. Vad kan vi sedan vänta oss att de gör som vuxna ?

För närvarande pågår en översyn av grundlagen, något som inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. Det bör bli den allra viktigaste frågan denna riksdag tar ställning till, under förutsättning att politikerna kan förmå sig till att lägga en gedigen plattform för rättssamhället.

Medborgarrättsrörelsen MRR kräver att grundlagen bl.a. skall innefatta en författningsdomstol, som kollar dels nya lagars förenlighet med grundlagen och dels skyddet av medborgarnas mänskliga rättigheter. Vidare måste tjänstemäns personliga ansvar återupprättas. Polisanmälningar skall inte läggas ner eller läggas på hög tills dödsfall inträffar. Tjänstemän som visar grovt dåligt omdöme skall skiljas från sina befattningar. JO-ämbetet skall ta större ansvar.

Brottsoffrens ställning måste stärkas. Kan Rödebyfallet rimligen bedömas som annat än nödvärn ? Om en inbrottstjuv skadar sig av en rutten bräda på en hederlig sommarstugeägares trappa, skall då denne bli skadeståndskyldig, så som faktiskt hänt, medan tjuven går fri ? Nej, riskerna skall läggas på de brottsliga, inte på de hederliga.

Hela rättsväsendets kultur måste vridas om. Kräv det av din riksdagsman. En bättre grundlag är den första och viktigaste stationen på den vägen.

Sture Åström
Styrelseledamot i Medborgarrättsrörelsen MRR
Helsingborg

Artikeln har publicerats i Västerviks-Tidning: Rättssamhällets sammanbrott (10/1 2008) och Barometern Rödeby och Kungsholmen visar rättssamhällets sammanbrott (17/1).

Read Full Post »

På medborgarrättsrörelsens hemsida lägger vi successivt upp ett arkiv med de många av Gustaf Petréns artiklar som fortfarande är häpnadsväckande aktuella.

I dag har två artiklar om justitieombudsmannens roll lagts ut. Här följer två citat som smakprov.

Först gäller det att vidga ämbetets primära i grundlagen fastlagda uppgifter, nämligen att å riksdagens vägnar övervaka att gällande lagar och författningar efterlevs av alla myndigheter under regeringsnivån, inklusive domstolar och kommunala instanser. (Dagen, 1987)

Även om Petrén såg och kritiserade brister, tappade han aldrig hoppet:

Jag tror dock att så småningom en pånyttfödelse av något slag är att vänta. Behovet av en aktiv JO är stort. (Rättsfondens skriftserie, 1985)

Read Full Post »

Det är utmärkt att Katastrofkommissionen kommer att hänga ut fler regeringstjänstemen som visat till kriminalitet gränsande inkompetens i statsförvaltningens hjärta. Det var inte bara Lars Danielsson som visade total oförmåga i krishantering.

Kommissionen namnger nu i sin nya slutrapport tre av hans kollegor, rapporterar Svenska Dagbladet i Regeringen gav KU oriktiga svar:

Kommissionen kommer att kritisera en av regeringens chefsjurister och ifrågasätta hur två höga rättschefer har agerat.

Hovrättspresident Johan Hirschfeldt lägger fram sitt betänkande om några veckor, men om man följer den för Sverige unika praxis man använt i sina tidigare rapporter är det rimligt att anta att fler personer kommer att namnges och pekas ut som ansvariga – ett ansvar man inte levt upp till.

Hirschfeldt-kommissionen kommer, om detta stämmer, att bli historisk. För första gången görs statens tjänstemän personligen ansvariga för sina handlingar, eller brist på handling. I så fall har Hirschfeldt och hans kommissionsmedlemmar gjort mer för rättssäkerheten och svenska rättsstaten än någon annan – sedan regeringsrådet Gustaf Petrén stred för maktdelning, medborgerlig insyn och kontroll av statsmakten och dess politiska ledning.

Statssekreterare, chefsjurister och rättschefer ska inte komma undan i det fall de begår misstag. De ska ställas till ansvar, precis som andra medborgare. Statsförvaltningen får inte skydda dem som bryter mot regler eller visar inkompetens i sin yrkesutövning.

Kommissionens slutrapport borde inte bli en slutpunkt, utan ett startskott för översyn av offentliga tjänstemäns straffansvar. Sverige har här svagare lagstiftning än många andra länder. Varför kan Lars Danielsson och andra inom högsta statsförvaltningen ostraffat ljuga inför konstitutionsutskottet och en medborgarkommission? Hur kan regeringstjänstemän ostraffat få undanhålla matierial som är väsentliga för att utröna hur regeringens krishantering fungerar i skarpt läge?

Det här är ett konstitutionellt systemfel. Straffansvaret måste förstärkas.

Read Full Post »