Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Ägarfrämjandet har lämnat in sitt remissyttrande på grundlagsutredningens slutbetänkande. Här återges ett utdrag:

Ägarfrämjandet tillstyrker Grundlagsutredningens förslag rörande egendomsskyddet men framför önskemål om att:
• egendomsskyddet inordnas i 2:1 RF
• samordning sker med Europakonventionen
• i förslagets 2:15 första stycket orden ”mark eller byggnad” ersätts med ”egendom”
• i förslagets 2:15 andra st. tröskeln för ersättning vid förfogandeinskränkning sänks
• ettårsregeln i förslagets 2:22 utvidgas till att omfatta även egendomsskyddet
• legalitets- , proportionalitets- och generalitetsprinciperna ges klarare uttryck i RF.

Privat äganderätt har grundläggande betydelse inte bara för den marknadsekonomi som vårt land bygger på utan också för själva rättsstaten. All historisk erfarenhet visar detta. Ägar¬främjandet företräder inte ett vanligt särintresse utan det gäller fundamentala värden. Reso¬nemangen får inte dröja kvar vid motsättningar som hörde hemma i ett helt annat samhälle än dagens. Den privata äganderätten är sedan länge en angelägenhet som berör alla. I dagens ekonomiska läge bör det vara uppenbart för envar att man måste slå vakt om alla faktorer som kan stimulera enskild initiativkraft och enskilt ansvars¬¬tagan¬de och bidra till att skapa trygghet för medborgarna. En sådan faktor är den privata ägande¬rätten. Stadgandet om egendomsskydd är därför ett av de viktigaste i RF.

Sett från denna utgångspunkt innebär Grundlagsutredningens förslag på två punkter viktiga framsteg. Det föreslås att ”full” ersättning ska uttryckligen föreskrivas som huvudprincip för ersättning vid ingrepp i äganderätten och att den begränsning av lagprövningen som föreligger idag genom det s.k. uppenbarhetsrekvisitet tas bort. Ägarfrämjandet betraktar båda dessa för¬slag som mycket betydelsefulla.

Yttrandet inlämnades tillsammans med LRF:s och finns att läsa i sin helhet här: Privat äganderätt stimulerar initiativkraft och ansvarstagande

Read Full Post »

Intressant om domarjäv

Det har ivrigt diskuterats om tingsrättsdomaren i målet mot fildelningssiten Pirate Bay är jävig därför att han är medlem i föreningar som diskuterar upphovsrätt. I Dagens Nyheter skriver Håkan Boström om de senaste turerna, Skandal – domare anser att lagen bör följas:

Sveriges Radios P 3 har åter igen ”avslöjat” att domaren i Pirate Bay-målet – Tomas Norström – är medlem i organisationer som anser att gällande rätt bör följas, så även upphovsrättslagen. Reportrarnas slutsats är given. Domaren är partisk eftersom de åtalade inte delar denna syn.

Det är tack vare ett gediget journalistiskt arbete som P 3 grävt fram den över två veckor gamla nyheten att Norström är medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) samt sitter i styrelsen i Svenska föreningen för industriellt rättsskydd (SFIR). Trots tidstillgången har det visat sig svårt att nagla fast dessa organisationer som partiska …

Men en domare är inte jävig för att han ställer sig bakom den nuvarande lagstiftningen. Han skulle inte ens vara jävig om han ogillade den. En domares uppgift är inte att bedöma lagen, utan att döma i enlighet med lagen – oavsett vad han tycker om den. Tanken att en domare skulle vara partisk bara för att han har vissa åsikter om våra lagar är absurd. De politiskt tillsatta nämndemännen skulle ständigt vara jäviga med en sådan jävsdefinition.

Ja, jäv handlar om att man har ett eget personligt intresse av utgången, eller att han har nära relation med någon i målet. Något sådant har inte belagts. Därmed borde frågan om jäv vara bortförd. De som har synpunkter på utgången, har ju chans att framföra nya argument i hovrätten.

Read Full Post »

Historikern Gunnar Wetterberg, som bland annat skrivit en omfattande biografi över rikskanslern Axel Oxenstierna, riktar stark kritik mot valsystemet till Sveriges Riksdag i Dagens Nyheter idag, Färglösa ledamöter förlamar riksdagen:

När enkammarriksdagen samlades för första gången i januari 1971 höll Tage Erlander öppningsanförandet som ålderspresident. Den tidigare statsministern satte frågetecken för det nya valsättets ”totala proportionalitet” …

Anförandet gav upphov till en del tumult. I den allmänpolitiska debatten ett par veckor senare försökte några borgerliga talare ta koalitionspoäng på Erlanders inlägg, men den gamle förde tillbaka diskussionen till den principiella frågan. Han hyllade Karl Staaff, som han menade skilde sig från sentida liberaler genom att han satt sig in i proportionalitetens risker: ”Han gick ännu längre och varnade för en proportionalism, som skulle försvåra möjligheterna att skapa ett starkt rege­ringsunderlag.” …

Men svagheterna i proportionalismen handlar om mycket mer än oturliga valutslag och bräckliga majoriteter. På viktiga punkter drar dagens grundlag riksdagen åt alldeles fel håll.

Wetterberg räknar sedan upp en rad svagheter som nuvarande system innebär.

Medborgarrättsrörelsen riktade i sin remiss på Grundlagsutredningen (se föregående inlägg) kritik mot att man föreslår bibehållande av spärrar, såväl för personval som för småpartier. I vårt öppna brev till Grundlagsutredningen förespråkade vi en återgång till majoritetsval i enmansvalkretsar.

Wetterberg är inne på samma linje, men inte fullt ut. Han har dock rätt i att en ny utredning måste tillsättas med fokus på hur den lagstiftande församlingens förankring i folket, snarare än i partiväsendet, kan utformas. Vi har mer partivälde än folkvälde idag. Dessa brister får vårt demokratiska system att vittra sönder. En ny konstruktion behövs.

Se mer här.

Read Full Post »