Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2009

Den borgerliga Alliansen bör inför riksdagsvalet nästa år lova att en fjärdedel av alla person­uppgifter i de statliga registren ska rensas bort. Det förslaget framför en arbetsgrupp, rapporterar Svenska Dagbladet i M vill gallra i dataregister:

Den moderata framtidsgrupp som haft som uppgift att ta fram förslag om digitaliseringen vill att alliansregeringen går till val på att strama åt statens dataregister.

–Det är hög tid att rensa i rabatten. Man kan åstadkomma mycket genom skärpt insamlingsdisciplin och bättre gallringsrutiner, säger Henrik von Sydow, partiets talesman i justitieutskottet och den som lett gruppens arbete.

Ja, det är synd att allt fokus har hamnat på signalspaning. Det finns många andra former av intrång i medborgarnas integritet som kan ifrågasättas.

Read Full Post »

En föränderlig allemansrätt?

I debattbloggen EMIL refererar Gunnar Wiktorsson till ett seminarium som hölls i Uppsala med Rättsfonden och Institutet för Fastighetsrättslig forskning, IFF, under rubriken ”En föränderlig allemansrätt?”. Wiktorsson skriver, Allemansrätten i strid med Europarätten:

Nyligen höll Rättsfonden ett seminarium om huruvida rätten till kommersiell användning av annans mark är i behov av reformering mot bakgrund av bland annat det så kallade Ätranfallet där högsta domstolen ansåg att det var principiellt tillåtet att använda annans mark för kommersiella ändamål.

Talare gällande allemansrätt var professor Bertil Bengtsson samt Åsa Åslund som nyligen disputerat på en avhandling om Allemansrätt och markutnyttjande. De båda måste därför anses stå för ”state of the art” inom den akademiska rättsvetenskapliga forskningen om allemansrätt. […]

Sammanfattningsvis har både Bengtsson och Åslund en hållning som distanserar sig i förhållande till Europakonventionen. Proportionalitetsprincipen ses inte som den naturliga avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen. Det finns stark anledning att tro att de nuvarande reglerna om strandskydd inte är förenliga med Europakonventionens egendomsskydd

Tidskriften Medborgarrätt kommer att i decembernumret också ta upp detta seminarium.

Read Full Post »

Radions ekoredaktion har rapporterat om att regeringskansliets arbete med den planerade grundlagspropositionen fortskrider, Grundlagen ändras på många punkter.

Svenska Dagbladet kommenterar på ledarplats idag, Politikerfacken måste dela med sig av makten:

Att döma av Ekots rapportering i går tar vi dock några steg i rätt riktning under kommande år. Centrala delar av regeringens grundlagsproposition ligger väl i linje med Grundlagsutredningens förslag från december 2008, och skulle man följa utredningen till punkt och pricka innebär det både att medborgarna får mer att säga till om och att de styrande får bättre tuggmotstånd. […]

Personvalsförslaget blir där­emot en besvikelse. Från och med valet 2014 ska det krävas att fem procent i stället för åtta procent av väljarna har satt kryss för en kandidat för att denna ska kunna bli personvald. Väljarna får lite större inflytande, men förslaget lämnar för mycket makt kvar i partiapparaterna. Det blir vid sammanträdena i stället för vid valurnorna som våra företrädare bestäms.

Större makt borde lämnas i medborgarnas händer i valet av vilka kandidater som ska väljas. Vi hoppas att regeringen i sin proposition kan nå längre än grundlagsutredningen. Det vore en seger för demokratin.

Se mer här, här och här.

Read Full Post »